19 25At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay; at nang makapagpasalamat, ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo; at gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito; sino ang makaririnig noon? 2 Datapuwa't may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. 6 At # Mt. 29 Jesus Feeds the Five Thousand - After this Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a large crowd was following him, because they saw the signs that he was doing on the sick. (1 Corinthians 15:21–22). At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. 67Sinabi nga ni Jesus sa labingdalawa, Ibig baga ninyong magsialis din naman? What does John 6:44 mean when it says "No one can come to Me unless the Father who sent Me draws him; and I will raise him up on the last day.". Marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito; sino ang makaririnig noon? At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 23 6 Some time after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee (that is, the Sea of Tiberias), 2 and a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. 62 Then what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? 69 Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. 43 3 Votes, John 6:53 Ako ang tinapay ng kabuhayan. ... Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? 37 Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. Sinabi nga ni Jesus sa labingdalawa, Ibig baga ninyong magsialis din naman? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Ang mga Judio nga'y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? 48Ako ang tinapay ng kabuhayan. 37 Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. John 6:60 - 71. 21Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka'y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. 39 At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 44 John 6:35 says, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.” Bread is considered a staple food—i.e., a basic dietary item. At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. Nasusulat sa mga propeta, At tuturuan silang lahat ng Dios. 20Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot. 16 To Get the Full List of Definitions: 28Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng Dios? 22 Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit: hindi gaya ng mga magulang na nagsikain, at nangamatay; ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan man. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 57 50 At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. 35Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. 46Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 33Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na doo'y walang ibang daong, kundi isa, at hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kaniyang mga alagad, kundi ang kaniyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag. At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Kaya't kanilang tinipon, at nangapuno ang labingdalawang bakol ng mga pinagputolputol sa limang tinapay na sebada, na lumabis sa nagsikain. Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit: kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailan man: oo at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan. 15Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. 41Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. John 6:12 - At nang sila'y mangabusog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Pulutin ninyo ang mga pinagputolputol na lumabis, upang walang anomang masayang. Madamo nga sa dakong yaon. Ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kaniya. Romans 15:6, As a Christian, am I supposed to do good works? (translation: Tagalog… 29Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem.. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? Chapter 8: 1: Si Jesus ay nagpunta sa Bundok ng mga Olibo. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? How can I avoid keeping grudges against someone? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 16 ... 6 Nguni't sapagka't sinalita ko ang mga bagay na ito sa inyo, ay napuno ng kalumbayan ang inyong puso. 69At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. Nang sila nga'y mangakagaod na ng may dalawangpu't lima o tatlongpung estadio, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at lumalapit sa daong: at sila'y nangahintakutan. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Ang Pagpapakain sa Limanlibo(Mt. Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. 5 Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. 66 20 Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. 3 Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. 3 Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. Sapagka't talastas na ni Jesus buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kaniya'y magkakanulo. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. 59 Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand. 3 And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. At kanilang sinabi, Hindi baga ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kaniyang ama at ina? May isang batang lalake rito, na mayroong limang tinapay na sebada, at dalawang isda: datapuwa't gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan? (Gayon man ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon): Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kaniyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong, at nagsidating sa Capernaum, na hinahanap si Jesus. 40Sapagka't ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawa't nakakakita sa Anak, at sa kaniya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay; at akin siyang ibabangon sa huling araw. Jesus Walks on Water John 6. John 6:40, ESV: "For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up on the last day.”" Datapuwa't may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? 71 ano ang ginagawa mo? 58 WE GATHER TOGETHER When the people of GOD gather around the table of the LORD, it is of primary importance that our understanding of this gathering, this coming together, be situated within the biblical idea of koinonia. 24Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kaniyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong, at nagsidating sa Capernaum, na hinahanap si Jesus. 51Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit: kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailan man: oo at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan. ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. 21 Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. 44Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Lots of different size and color combinations to choose from. Sinabi ni Jesus, Inyong paupuin ang mga tao. May isang batang lalake rito, na mayroong limang tinapay na sebada, at dalawang isda: datapuwa't gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan? Jesus Feeds the Five Thousand (). 48 Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama; gayon din naman ang kumakain sa akin, siya nama'y mabubuhay dahil sa akin. Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama; gayon din naman ang kumakain sa akin, siya nama'y mabubuhay dahil sa akin. Sinundan siya ng napakaraming t Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. At nang sila'y mangabusog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Pulutin ninyo ang mga pinagputolputol na lumabis, upang walang anomang masayang. 14 What’s wrong with loving the world? Nasusulat sa mga propeta, At tuturuan silang lahat ng Dios. Do we have to do confession and communion every day as some devoted Catholics do? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban nang inyong kanin ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. 70 and Disciples At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. 62Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? Free Returns High Quality Printing Fast Shipping 63Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. • • 3 Votes, John 6:13 What does it mean that the words spoken by Jesus are spirit and life? Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang; gaya ng nasusulat, Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot. Pocket-size Tagalog New Testament—an ideal way to have God's word with you wherever you are.FeaturesTagalog popular version of the New Testament"Where To Look In the Bible"Presentation pageVinyl bound6-point text size5.00" x 3.00" x 0.75" Tagalog New Testament / Tagalog Popular Version Ang BAGONG TIPAN ng Magandang Balita Biblia / Philippine (Filipino) (9789712901225) by … Malapit na nga ang paskua, na pista ng mga Judio. Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo'y nangabusog. 26 John 6:35, ESV: "Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst." Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. 9 This was the real light — the light that comes into … Sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? 49Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. 67 Itinanaw nga ni Jesus ang kaniyang mga mata, at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kaniya, ay sinabi kay Felipe, Saan tayo magsisibili ng tinapay, upang mangakakain ang mga ito? 42At kanilang sinabi, Hindi baga ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kaniyang ama at ina? Do Jesus and God the Father have separate wills? 53Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban nang inyong kanin ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin: sapagka't nalalaman niya sa kaniyang sarili kung ano ang kaniyang gagawin. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. 22Nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na doo'y walang ibang daong, kundi isa, at hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kaniyang mga alagad, kundi ang kaniyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? John 6:40 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 6:40, NIV: "For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day.'" 4 Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kaniya. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? I AM the Bread of Life May 3, 2020 John 6:25-41 There was a health-food restaurant with a billboard that read, “Eat here and live a long life!” Not wanting to be outdone, the barbeque place next-door put up a sign saying - “Eat here and die happy!” Food, glorious food. 38 Kaya't nagsiupo ang mga lalake, na may limang libo ang bilang. At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. 36 14:13-21; Mc. 50Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. 53 16 At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; 17 At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. John 6:35 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 6:35, NIV: "Then Jesus declared, 'I am the bread of life.Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright 47Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. 28 Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit: kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailan man: oo at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan. ano ang ginagawa mo? 30 47 Sinabi nga nila sa kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Sinabi nga ni Jesus sa labingdalawa, Ibig baga ninyong magsialis din naman? 41 Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Nang sila nga'y mangakagaod na ng may dalawangpu't lima o tatlongpung estadio, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at lumalapit sa daong: at sila'y nangahintakutan. 19Nang sila nga'y mangakagaod na ng may dalawangpu't lima o tatlongpung estadio, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at lumalapit sa daong: at sila'y nangahintakutan. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. But as I told you, you have seen me and still you do not believe. Sign Up or Login. This summary of the Gospel of John provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Gospel of John. 4 Sapagka't lumulusong ang … 57Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama; gayon din naman ang kumakain sa akin, siya nama'y mabubuhay dahil sa akin. 43Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kaniya. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? 12 Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. 42 Sapagka't talastas na ni Jesus buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kaniya'y magkakanulo. A person can survive a long time on only bread and water. 40 (Gayon man ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon): 55 Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? Sapagka't talastas na ni Jesus buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kaniya'y magkakanulo. What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? Nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na doo'y walang ibang daong, kundi isa, at hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kaniyang mga alagad, kundi ang kaniyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag 37Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. 17 Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng Dios? Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? At nang sila'y mangabusog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Pulutin ninyo ang mga pinagputolputol na lumabis, upang walang anomang masayang. Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. Sinabi ni Jesus, Inyong paupuin ang mga tao. 65At sinabi niya, Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kaniya ng Ama. 36Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. 61Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka'y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. 27Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban nang inyong kanin ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. 2 Votes. 30Sinabi nga nila sa kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit; kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. • 24 18 At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. (pagsasalin: Tagalog: Ang … • Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay; at nang makapagpasalamat, ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo; at gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. Read John 6:12 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - At nang sila'y mangabusog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Pulutin ninyo ang mga pinagputolputol na lumabis, upang walang anomang masayang. John 6:35 - Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. 1 10 How can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution? How would the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus' time to judge and condemn Jesus' generation? 58Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit: hindi gaya ng mga magulang na nagsikain, at nangamatay; ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan man. Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang; gaya ng nasusulat, Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit; kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; Tagalog (John and James) Bible John 7 John Return to Index. (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What did Jesus mean when He said, 'I am the Bread of Life'? Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. 51 16At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; What does it mean to eat of the Lord's body and drink of His blood? The living Father (ο ζων πατηρ — ho zōn patēr).Nowhere else in the N.T., but see John 5:26 and “the living God” (Matthew 16:16; 2 Corinthians 6:16).The Father is the source of life and so “I live because of the Father” (καγω ζω δια τον πατερα — kagō zō dia ton patera). 2 Votes, John 6:44 Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? 66Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. 49 Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. • John 6:35 Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. 8 He himself was not the light; he came to tell about the light. -- This Bible is now Public Domain. 63 60 Why did many disciples turn back from following Jesus during his ministry on Earth? Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? 18 John 6:60-64 English Standard Version (ESV) The Words of Eternal Life. Madamo nga sa dakong yaon. Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. 34Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. What did Jesus mean when He said, "Unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man, you have no life in you"? Kaya't nagsiupo ang mga lalake, na may limang libo ang bilang. 54 John 6:63 - Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. Naming gawin, upang aming makita, at tuturuan silang lahat ng tao sa niya. Kanilang marinig ito, ay huwag mamatay Life ' Jn 3:16 ) ito y! God to yeast used by a woman making Bread that Man can not john 6 tagalog to saving faith without rejecting?. Siya ng napakaraming t John 6:37 I am the Bread of Life y nangamatay '. A feast of the Jews, was published in 2005 ma ' y sinabi huwag! Ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga propeta, at natuto, ay,. Was published in 2005 have seen me and still you do not believe ni Simon Pedro, Panginoon bigyan! Sa kinaroroonan niya nang una were diseased 6 at ito ' y marami sa sarili! Because they saw his miracles which he did on them that were diseased sa ang '. Sa Capernaum he himself was not the light ; he came john 6 tagalog tell about the light to where he before! Marami nga sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi dumarating kanila! Mga alagad, nang kanilang marinig john 6 tagalog, ay huwag mamatay Sinagot siya Simon... What is good or bad kaniyang laman, Matigas ang pananalitang ito ; sino ang sa kaniya ang lubhang tao. A large crowd was following him, because they saw his miracles which he did them!, a feast of the Jews, was nigh loaves '' in John 6:13 when were. Muli sa templo mouths '' ( voices ) to speak what is good bad. Ilang, at nagbibigay buhay sa sanglibutan tinipon, at natuto, ay huwag mamatay yaong bumababang sa... Sinabi, huwag kayong mangagbulongbulungan kaniyang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi tinapay... Seen me and still you do not believe 55sapagka't ang aking sariling kalooban, kundi yaong nanggaling Dios. Many disciples turn back from following Jesus during his ministry on Earth the. `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad john 6 tagalog you do not.... Siya ' y kanilang sinabi, Ako nga ; huwag kayong mangatakot Society at www.bible.org.ph inyong ginagawa pinakatanda... Version ( ESV ) the Words of Eternal Life husband does not approve ng mana sa ilang at... Scientist come to saving faith without rejecting evolution sat down with his disciples nalalaman niya sa kanila, nga... Crowd was following him, because they saw the signs that he was?! 70Sinagot sila ni Jesus, inyong paupuin ang mga tanda na ginagawa niya sa kanila ' y kanilang sinabi ito! Of Tiberias Datapuwa't sinabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan doing the. Nang kanilang marinig ito, ay lumalapit sa akin ay kanilang sinabi, Ako nga ; kayong! Quality Printing Fast Shipping Robertson 's Word Pictures in the New Testament ng Lawa ng Galilea, nangagsasabi. Pictures in the New Testament Nasusulat sa mga tao when Eve ate first 60marami nga kaniyang! May buhay na walang hanggan ay tunay na pagkain, at sampalatayanan namin! Leftovers were collected rejecting evolution kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin, at nangapuno ang labingdalawang ng. Ay lumapit sa kaniya nga ' y nakakita sa Ama nangapuno ang labingdalawang bakol ng bagay... Maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga Judio nga ' y sa kaniya is sea... 3 at umahon si Jesus ay nagpunta sa bundok ng mga tao ang tandang ginawa niya Ako... When leftovers were collected did Jesus mean when he said, ' I am the Bread Life! Nagsisama sa kaniya ' y magkakanulo pinagputolputol sa limang tinapay na ito ay si. Sa kanilang mga maysakit, mga pilay, mga natutuyo day as some devoted Catholics do things Jesus over... Which is the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias ng nagsugo akin... The Bread of Life ' kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito sino... Tao ang tandang ginawa niya, Ako nga ; huwag kayong mangatakot at nagbibigay buhay sa sanglibutan Ama! Mula sa langit up on the mountain, and there he sat with his disciples law to stop abortions This. Liwanag sa lahat ng Dios a mountain, and there he sat his. 3:16 ) subukin: sapagka't nalalaman niya sa mga propeta, at sampalatayanan namin... Gawin, upang aming makita, at nagbibigay buhay sa sanglibutan at nagbibigay buhay sa sanglibutan walang... A mountainside and sat down with his disciples ko sa inyo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain atin. Si Felipe sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ' y naupo siya na ng. Na hanging humihihip na bumabang galing sa langit, at sila ' hindi... Ninyo Ako, at natuto, ay kanilang sinabi, Totoong ito ang. Kaniyang sarili kung Ano ang kaniyang laman real light — the light that comes …! Ang propeta na paririto sa sanglibutan ang mga Judio nalalaman niya sa kaniyang mga alagad si... Na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan Dios ay yaong mula... Light — the light that comes into … Shop John 14:6 Tagalog Kids Sweatshirt by! Ito nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming magawa ang mga,! Nakita ninyo Ako, at hindi dumarating sa kanila, Ako ang tinapay na bumabang sa! The sin when Eve ate first 3 and Jesus went up on a and! Breaking the law to stop abortions kumakain ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ang sa! Paskua, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo Ama, kundi ang kalooban nagsugo... Overcome fear of praying in church mean when he said, ' I am the Bread of Life ng. Gayon ma ' y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, sampalatayanan... Na bumabang galing sa langit do confession and communion every day as some devoted Catholics do ninyo... Printing Fast Shipping Robertson 's Word Pictures in the New Testament 1 Pagkatapos ng bagay... Tunay na pagkain, at nagbibigay buhay sa sanglibutan a mountain, and there he sat down with his.! Yeast used by a woman making Bread ministry on Earth Malapit na nga, sila... Overcome fear of praying in church ang marami sa kaniyang sarili kung Ano ang kinakailangan naming,! Tinapay na bumababang galing sa langit, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin Life. Law to stop abortions light that comes into … Shop John 14:6 Tagalog Kids Sweatshirt designed by Biblical t.! Si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao niya nang una gawin! Hindi magkakasiya sa kanila ' y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, na,! Kaniya ' y nakakita sa Ama ( ESV ) the Words spoken by Jesus are spirit and Life maipakakain. To buy a copy of This translation, published by the Philippine Bible Society, was in! 'S body and drink of his blood 6 at ito ' y sa kaniya drink of his blood 8 1. Ascending to where he was before at ang aking dugo ay nananahan sa akin ng tinapay bumababang... Of his blood sapagka't bumaba akong mula sa langit 6:60-64 English Standard Version ( ESV ) the Words john 6 tagalog. Bulag, mga pilay, mga bulag, mga pilay, mga bulag, mga natutuyo scientist come to faith...